Heinrich Wang Design

New Chi / Heinrich Wang Design

台湾艺术家王侠军( Heinrich Wang )创立了“八方新气” New Chi 品牌,其新近创作的茶具组作品“自由高飞”( Flying High and Free )参加了2012年的米兰三年展。 仙器+哲学气质 “Ruyi”, a