Kolumba Art Museum / Peter Zumthor

德国科隆Kolumba Art Museum(柯伦巴艺术博物馆)是在原圣柯伦巴教堂的遗址上建造,瑞士建筑师彼得·卒姆托(Peter Zumthor)利用砖墙和玻璃与原址建筑体拼接,将历史以建筑的方式崇高地封存。

www.kolumba.de

Kolumba-Museum23
Kolumba-Museum13
Kolumba-Museum21
Kolumba-Museum25