Keystone Residence by Riley Architects

Keystone Residence by Riley Architects
Photography by Jeff Goldberg / Esto